Get Bank S.A. - oferta publiczna oraz dopuszczenie akcji do obrotu na GPW


Prospekt emisyjny Akcji Istniejących

Niniejszy prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym:
40 000 000 akcji serii A Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
23 000 000 akcji serii B Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
6 000 000 akcji serii C Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
9 510 000 akcji serii D Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
11 000 000 akcji serii E Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
4 000 000 akcji serii F Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
9 550 000 akcji serii G Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda.


Dokument podsumowujący

Dokument rejestracyjny

Dokument ofertowy

Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego




Prospekt emisyjny Akcji Emisji Podziałowej

Niniejszy prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 2 142 465 631 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda.